بریده روزنامه

۱۹ فروردین ۱۴۰۰

صدای امید کرمانشاه

آیا اعلمی با مطالبه تاسیس دانشکده هنر موافقت می کند ؟