شعروادب

ردیفنام نام خانوادگی رشته هنریگرایشتلفن
1بهادر غلامی شعر   
2همت نوری//  
3بهرام دهقانی //  
4مجتبی قاسمیان //  
5عبدالرضا قبادی//  
6اکرم موسوی//  
7فرشته کاوئی //  
8رحمت الله شمس //  
9  علی ناصری //  
10درویش پور تیمور//  
11محمدتقی عزیزیان//  
12جهان عباسپور //  
13صید قاسممقصودی//  
14 حاتم زاده//  
15صادق صفی زاده//  
16احمدکنجوری //  
17نجمه شهبازی//  
18مصطفی کنجوری //  
19