ردیفنامنام خانوادگی رشته هنری گرایش تلفن
1یوسف رضا مرادیاننمایشنمایشنامه نویس /کارگردان 
2هادی نجفی //بازیگر /کارگردان 
3علی اکبر محمد پور//// 
4خداکرم عزیزی//  // 
5 امیر کریمی //بازیگر 
6علی عباسپور //// 
7هیبت الله عزیزی //// 
8محسن محمودی پاچال//

//

 
9کریم زارع //// 
10روح الله حسینی //// 
11مریم کاوئی////