ردیف

 

نام نام خانوادگی رشته هنریگرایشتلفن
1سعید امیدیخوشنویسینستعلیق 
2یارکرمکریمی//// 
3مهرداد جمشیدی//// 
4افشارکاظمی//  
5نصرتجعفری//نسخ