موسیقی

ردیفنامنام خانوادگیرشته هنریگرایشتلفن
1سید هاشمحسینیموسیقیآواز /نوازندگی تار 
2مرادبابایی//نوازندگی سنتور /ویولن 
3رسولنوری//نوازندگی سه تار 
4امینمیرزایی//نوازندگی نی 
5سید حسینفاضلی//آواز 
6رضامریدی//نوازندگی سرنا وکمانچه 
7هوشنگمریدی//سرنا ودهل 
8جوادزینتی//سرنا 
9فرشادزینتی//دهل .سرنا