به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • خوشنویسی

ردیفنامنام خانوادگیرشته هنریگرایشتلفن
1سعیدامیدیخوشنویسیشکسته نستعلیق 
2یارکرمکریمی//نستعلیق 
3افشارکاظمی//  
4مهردادجمشیدی//شکسته نستعلیق 
 5 نصرت جعفری // نسخ 
 6 فرشته  عزیزی // نستعلیق